Chữ ký số FPT đã được pháp luật thừa nhận và có môt hành lang pháp lý tương đối đầy đủ cho việc triển khai và cung cấp chữ ký số bao gồm :

Luật giao dịch điện tử .

 • Nghị định số 26/2007/NĐ-CP của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành luật giao dịch điện tử về chữ kỹ số và dịch vụ chứng thực chữ ký số.
 • Quy đinh số 20/2007/QĐBBCVT của Bộ Bưu chính Viễn thông ban hành mẫu quy chế chứng thực chữ ký số.
 • Quy định số 59/2008/QĐ-BTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành danh mục tiêu chuẩn bắt buộc áp dụng chữ ký số và chứng thực chữ ký số.
 • Thông tư số 37/2009/TT_BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về hồ sơ và thủ tục liên quan đến cấp phép, đăng ký, công nhận các tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số.

Sử dụng chữ ký số FPT CA trong chính phủ điện tử

 • Khai báo hải quan điện tử
 • Khai báo thuế điện tử
 • Khai sinh, khai tử
 • Cấp các loại giấy tờ và chứng chỉ
 • Hệ thống nộp hồ sơ xin phép: xuất bản, xây dựng, y tế giáo dục…

Sử dụng chữ ký số FPT CA trong thương mại điện tử

 • Chứng thực danh tính người tham gia giao dịch, xác thực tính an toàn của giao dịch điện tử qua mạng Internet.
 • Chứng thực tính nguyên vẹn của hợp đồng, tài liệu…
 • Ứng dụng xác thực trong Internet banking
 • Ứng dụng xác thực trong giao dịch chứng khoán
 • Ứng dụng xác thực trong mua bán, đấu thầu qua mạng

Sau đây chúng tối xin gửi bảng báo giá cho khách hầng chuyển đổi chữ ký số FPT CA

 

 

Tên sản phẩm

Dịch vụ chứng thực chữ ký số FPT-CA

Nội dung sử dụng Kê khai thuế, quyết toán thuế qua mạng, khai hải quan điện tử, ký email, văn bản, ký giao dịch điện tử
Thời gian sử dụng

1 năm

2 năm

3 năm

Tặng 6 tháng

Tặng 9 tháng

Tặng 12 tháng

Giá trị dịch vụ

800,000

1,400,000

1,790,000

VAT

80,000

140,000

179,000

Tổng Tiền

880,000

1,540,000

1,969,000

Giá chiết khấu

750,000

1,300,000

1,600,000

Gia hạn sớm Bù số tháng còn lại
Chuyển đổi
 • Tặng USB Token
 • Bù số tháng còn lại
 • Thu hồi lại token của NCC khác hoặc KH sẽ dùng CKS của nhà CC đó ký lên phiếu đăng ký sử dụng dịch vụ của FPT

ĐĂNG KÝ MUA/GIA HẠN/CHUYỂN ĐỔI CHỮ KÝ SỐ FPT